உற்பத்தி செயல்முறை

原材料
拉丝
冷镦
光球

மூலப்பொருள்

கம்பி வரைதல்

குளிர் தலைப்பு

ஒளிமண்டலம்

热处理
硬磨
分选
初研 精研

வெப்ப சிகிச்சை

கடின அரைக்கும்

வரிசைப்படுத்துதல்

ஆரம்ப ஆராய்ச்சி மற்றும் தீவிர ஆராய்ச்சி

清洗
光电
终检
包装

சுத்தமான

ஒளிமின்மை

இறுதி ஆய்வு

பொதி செய்தல்